Търсене в сайта

Електронни удостоверителни услуги

В съответствие с чл. 32 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) изпълнява следните функции:

  • КРС е национален надзорен орган в областта на електронните удостоверителни услуги, осъществяващ правомощията по чл. 17 от Регламент (ЕС) № 910/2014;
  • КРС предоставя и отнема квалифициран статут на доставчиците на удостоверителни услуги и на предоставяните от тях услуги в съответствие с чл. 20 и 21 от Регламент (ЕС) № 910/2014;
  • КРС създава, поддържа и публикува националния доверителен списък на лицата, предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги, съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) № 910/2014.

Вписаните от КРС в националния доверителен списък доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги са: „Борика“ АД, „Евротръст Технолъджис“ АД, „Инфонотари“ ЕАД, „Информационно обслужване“ АД и „СЕП България“ АД.