Търсене в сайта

Електронна система за регистрация на приемно-предавателните станции на наземни мрежи и точките за безжичен достъп с малък обхват

Към електронната система за регистрация на приемно-предавателните станции на наземни мрежи и точките за безжичен достъп с малък обхват

Регистрацията облекчава режима за разполагане на приемно-предавателните станции и точките за безжичен достъп с малък обхват, както и дейностите по поддръжка, дооборудване и/или подобряване на елементи на приемно-предавателни станции, тяхната подмяна или допълване.

Електронната система за регистрация е изградена в съответствие със Закона за електронните съобщения и Наредбата за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемнопредавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и на уведомленията за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват.

Регистрацията се извършва по електронен път, чрез електронната информационна система: https://public-btswspreg.crc.bg.

Входът в системата е интегриран със системата за електронна автентикация на Министерството на електронното управление и се осъществява  след одобрена регистрация в сайта с КЕП  или през е-Автентикация.

При вход в системата се прави проверка за създаден профил. В регистрационната форма представителят на юридическото лице може да посочи друго лице, което да има пълномощията да обслужва системата от негово име.

След успешен вход в системата може:

  • да се заявяват административни услуги (регистрация на приемно-предавателна станция, на дейност по чл. 151 от ЗУТ, на промени в данните, на точка за безжичен достъп, вписване на уведомление за разположена точка за безжичен достъп с малък обхват, заличаване на регистрация);
  • да се извършва плащане;
  • да се проверява статуса на подадено заявление;
  • да се изготвят справки по зададени критерии.

При констатирани неточности и/или непълноти заявителят получава известие по имейл. В началния екран на системата също се визуализира съобщение при наличие на върнати за корекция заявления. Заявителят може да извърши промени по заявлението и да го изпрати отново за разглеждане.

Публичният модул на системата е публично достъпен уебсайт за предоставяне на електронни административни услуги и достъп до информация, включително географски и графични данни при режим на достъп определен от Комисията за регулиране на съобщенията в съответствие с нормативната уредба.

Информационната система предоставя достъп по електронен път до данните в регистъра  под формата на карта на територията на България с означени приемно-предавателни станции и точки за безжичен достъп с възможност за задаване на критерии за филтриране по област, населено място, само ППС, само точки за безжичен достъп и други.

Карта с местонахождения на приемно-предавателни станции на наземна мрежа или точки за безжичен достъп

При възникнали проблеми с ползването на системата, моля пишете ни на адрес btswspreg@crc.bg, като опишете информация за грешката, която се получава. На същия адрес можете да отправите и препоръки и оплаквания във връзка с ползването на системата.

Личните данни, които се събират чрез системата, се обработват от КРС единствено с цел предоставяне на услуги и при спазване на изискванията на приложимото законодателство, включително в областта на защитата на личните данни.

Информация за обработването на лични данни от КРС е налична в Политиката за защита на личните данни в контекста на предоставянето на административни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията, на договорни отношения с комисията и на изпълнение на правомощията на комисията.

Въпроси, свързани с обработването на лични данни през портала, можете да отправяте на електронна поща dpo@crc.bg.

На всеки потребител в публичния модул, независимо дали се автентикирал или не, е предоставен достъп до пълното съдържание на ръководството за функционалностите на електронната система и са създадени видео уроци.

Ръководство на потребителя