Търсене в сайта

Електронна система за регистрация за ползване на радиочестотен спектър

Към електронната система за регистрация за ползване на радиочестотен спектър

 

Регистрацията е облекчен режим, при който се предоставят индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър в лентите 57-66 GHz, 71-76 GHz, 81-86 GHz и 92-95 GHz (спектърът е определен в Правилата за използване на радиочестотния спектър след регистрация).

Регистрацията се извършва по електронен път, чрез електронната информационна система: https://lightlicensing.crc.bg

Входът в системата е интегриран със системата за електронна автентикация на Министерството на електронното управление и се осъществява с квалифициран електронен подпис (КЕП)/персонален идентификационен код на НАП/облачен КЕП.

При вход в системата се прави проверка за създаден профил. При липса на профил се зарежда форма за регистрация. В регистрационната форма представителят на юридическото лице може да посочи друго лице, което да има пълномощията да обслужва системата от негово име.

След успешен вход в системата може:

  • да се заявяват административни услуги (вписване на регистрация, изменение на регистрация, заличаване на регистрация и издаване на удостоверение);
  • да се извършва плащане;
  • да се проверява статуса на подадено заявление;
  • да се изготвят справки по зададени критерии.

Техническите параметри в заявлението се подават за всеки един участък на електронната съобщителна мрежа и се въвеждат чрез сваляне на шаблон от системата, който да бъде попълнен извън системата или попълване през системния интерфейс. Електронната система позволява да се извършват справки, така че при заявяване на нови участъци да могат да се проверяват работната честота, техническите и географски характеристики на желаните участъци и да се направи съпоставка с вече регистрирани участъци за да се избегнат възможни смущения.

При констатирани неточности и/или непълноти заявителят получава известие по имейл. В началния екран на системата също се визуализира съобщение при наличие на върнати за корекция заявления. Заявителят може да извърши промени по заявлението и да го изпрати отново за разглеждане.

При възникнали проблеми с ползването на системата, моля пишете ни на адрес lightlicensing@crc.bg, като опишете информация за грешката, която се получава. На същия адрес можете да отправите и препоръки и оплаквания във връзка с ползването на системата. 

 

Личните данни, които се събират чрез системата, се обработват от КРС единствено с цел предоставяне на услуги и при спазване на изискванията на приложимото законодателство, включително в областта на защитата на личните данни.

Информация за обработването на лични данни от КРС е налична в Политиката за защита на личните данни в контекста на предоставянето на административни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията, на договорни отношения с комисията и на изпълнение на правомощията на комисията.

Въпроси, свързани с обработването на лични данни през портала, можете да отправяте на електронна поща dpo@crc.bg.

 

Ръководство на потребителя 

Видео уроци за работа със системата:

1. Подаване на заявление за регистрация.
2. Подаване на заявление за изменение.
3. Корекция на заявление.