Търсене в сайта

Вътрешен канал за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

 

УКАЗАНИЯ

ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

 

    Лица, имащи право да подават сигнали:

    Сигнали за нарушения на българското законодателство и на правото на Европейския съюз по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) могат да подават в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), лица разполагащи с информация, получена и/или станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

    Области за подаване на сигнали:
    1.нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението на ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в областта на:
    а) обществените поръчки;
    б) защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
    в) сигурността на мрежите и информационните системи;
    2. нарушения, които засягат финансовите интереси на ЕС по смисъла на чл. 325 от договора за функциониране на ЕС;
    3. нарушения на трудовото законодателство;
    4. нарушения на законодателството, свързано с изпълнение на държавната служба.

    Условия и ред за подаване на сигнал
    Сигналът се подава до служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнали, писмено или устно по следните начини:
    1. писмено:
    - на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“ – чрез пощенската кутия, намираща се в сградата на Комисията – на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6;
    - чрез електронна поща: v.signal@crc.bg.
    2. устно:
    - на телефонен номер 02 949 27 42;
    - чрез лична среща – в уговорен между страните подходящ срок посредством посочените по-горе канали.
    За регистрирането на сигнал се използва формуляр по образец (в прикачен файл на: https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282), утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали, достъпен на електронните страници на КРС и на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), който съдържа най-малко следната информация:
    1.трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
    2.имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
    3.конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
    4.дата на подаване на сигнала;
    5.подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.
    Устният сигнал се подава чрез телефон 02 949 27 42, като гласовото съобщение се записва след като сигнализиращото лице е уведомено за това. Устният сигнал се документира чрез пълно и точно възпроизвеждане на гласовото съобщение в писмен вид, попълнен във формуляр от служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнали. На сигнализиращото лице се дава възможност да провери и при необходимост да коригира попълненият формуляр и при желание да го подпише.
    Когато сигналът се подава чрез лична среща, ако сигнализиращото лице е дало съгласието си, служителят, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала документира срещата чрез попълване на формуляр. На сигнализиращото лице се дава възможност да провери, коригира, одобри и подпише попълнения формуляр от срещата.
    Към сигнала може да бъдат приложени всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

    Не се образува производство по:
    1.анонимни сигнали;
    2.сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

    Не се разглеждат сигнали, които:
    1.не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН;
    2.съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни;
    3.съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти.
    Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават (чл. 32, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН). Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено служителите, отговарящи за регистрацията и разглеждането на съответния сигнал.

    Ако при подаване на писмен сигнал са допуснати нередовности на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице. Към сигнала могат да се добавят всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация. Всяко сигнализиращо лице в 7-дневен срок ще получи потвърждение, че сигнала е получен и ще му бъде предоставена информация за Уникален идентификационен номер (УИН).

    Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращото лице от момента на подаването на сигнала, при наличие на условията по чл. 6 от закона.

    Централен орган за външно подаване на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН, е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.