Търсене в сайта

Портал на електронните административни услуги на КРС

  
 
Към портала на електронните административни услуги на КРС     
 
Уважаеми потребители,  
 
       Порталът на електронните административни услуги на КРС дава възможност за достъп до предлаганите от КРС електронни административни услуги.
       Информация за предлаганите от комисията услуги е публикувана на интернет страницата на комисията в раздел „Административно обслужване“ и в Административния регистър.
      Инструкцията за ползване на портала може да бъде намерена тук.
      Подателят на надлежно подписани електронни документи чрез портала на електронните административни услуги на КРС може да получава електронни изявления от КРС чрез електронна поща и/или през портала, в съответствие с функционалностите му и нормативните изисквания, свързани с електронното управление.
 
      Ползването на електронна административна услуга става по следния начин:
      1. Избор на електронната административна услуга
      2. Попълване на приложимия за избраната електронна услуга формуляр чрез  въвеждане на данни и прилагане на необходимите документи; общият размер на приложените файлове не трябва да превишава 10 Мb
      3. Подписване на електронния формуляр
      4. Изпращане на КРС
      5. Получаване на потвърждение за получаване и за регистрация на подадения документ
 
      Условията за достъп до портала са:
      - предварителна регистрация;
      - валидно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис.  
 
Регистрация на нов потребител в портала
 
      Регистрацията на нов потребител – физическо лице, което ще ползва електронните административни услуги на КРС, или представител на юридическо лице, което ще ползва електронните административни услуги на КРС, се извършва със:
      - заявление за подаване на документи по електронен път и за ползване на електронните услуги, предоставяни от КРС (pdfdoc);
      - заявление за юридически лица, представлявани от две и повече лица само заедно, за подаване на документи по електронен път и за ползване на електронните услуги, предоставяни от КРС (pdfdoc); заявлението се подава на хартиен носител в деловодството на КРС, подписано от всички представляващи; в случай че представляващите предпочитат заявлението да бъде изпратено по електронен път, то всеки един представляващ следва да изпрати това заявление, подписано с неговия квалифициран електронен подпис.
 
 Упълномощаване на лица
 
      Физическо лице, което ще ползва електронните административни услуги на КРС, или представител на юридическо лице, което ще ползва електронните административни услуги на КРС, може да упълномощи друго лице да ползва обслужването чрез портала (да заявява или получава услуги през портала от името на съответното лице). За целта физическото лице или представляващият юридическото лице може да се регистрира в портала, след което да упълномощи друго лице посредством него.
     Физическото лице или представляващият юридическото лице, което/който е регистриран/о в портала на електронните административни услуги на КРС, въвежда данни за упълномощеното лице в рубрика „Упълномощаване на лица“ на портала. След това чрез документния портал на КРС или на хартиен носител се подава уведомление за упълномощаване.
     Физическото лице или представляващият юридическото лице, което/който не желае да се регистрира в портала, може да подаде до КРС писмено заявление за упълномощаване. Заявлението за упълномощаване се подава чрез документния портал на КРС или на хартиен носител.
     За упълномощаването се използва образец (pdfdoc). Със същия образец се заявява и оттеглянето на упълномощаването.
 
Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис
 
     За да използвате портала, трябва да притежавате валидно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис и неговият софтуер да е инсталиран на Вашия компютър. Ако сте инсталирали софтуера съгласно инструкциите на издателя на валидното квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис, би трябвало да можете да влезете в портала.  
 
Проблеми при ползването на портала. Препоръки и оплаквания
 
      Ако компютърът Ви отчита грешка, моля проверете инсталацията на квалифицираното удостоверение за квалифициран електронен подпис на Вашия компютър. Ако все още не можете да влезете в портала, моля пишете ни на адрес lr@crc.bg, като опишете информация за грешката, която се получава. На същия адрес можете да отправите и препоръки и оплаквания във връзка с ползването на портала.
 
Лични данни
 
     Личните данни, които се събират чрез порталa, се обработват от КРС единствено с цел предоставяне на услуги и при спазване на изискванията на приложимото законодателство, включително в областта на защитата на личните данни.
     Информация за обработването на лични данни от КРС е налична в Политиката за защита на личните данни в контекста на предоставянето на административни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията, на договорни отношения с комисията и на изпълнение на правомощията на комисията.
     Въпроси, свързани с обработването на лични данни през портала, можете да отправяте на електронна поща dpo@crc.bg.
 
                                                                                          Към портала на електронните административни услуги на КРС