Търсене в сайта

Документи на ЕК и на ОЕРЕС

    


      1.Разяснителна бележка към Препоръка на Комисията от 9 октомври 2014 година относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните комуникации, подлежащ на регулиране ex ante в съответствие с Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Explanatory Note Accompanying the document Commission Recommendation on relevant product and service markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and services);

 

      2.Обща позиция на ОЕРЕС относно географските аспекти в пазарния анализ (дефиниции и мерки) (BoR (14) 73 BEREC Common Position on geographic aspects of market analysis (definition and remedies));

 

      3.Доклад на ОЕРЕС относно вътрешните доставки (BoR (10) 09 BEREC Report on self-supply);

 

      4.Доклад на ОЕРЕС относно влиянието на взаимозаменяемостта между фиксирана и мобилна услуга върху дефиницията на пазара (BoR (12) 52 BEREC Report on impact of fixed-mobile substitution in market definition);

 

      5.Препоръка на ЕК от 19 септември 2005 г. относно разделяне на отчетността и осчетоводяване на разходите съгласно регулаторната рамка за електронни съобщения (2005/698/EО) (Commission Recommendation of 19 September 2005 on accounting separation and cost accounting systems under the regulatory framework for electronic communications (2005/698/EC));

 

      6.Обща позиция на Групата на европейските регулатори: Ръководство за прилагане на Препоръка на ЕК (2005/698/EО) относно отделната счетоводна отчетност и системи за отчитане на разходите в съответствие с регулаторната рамка за електронни съобщения (ERG common position: Guidelines for implementing the Commission Recommendation (2005/698/EC) on Accounting Separation & Cost Accounting Systems under the regulatory framework for electronic communications;

 

      7.Насоки на ОЕРЕС за изпълнение задълженията на НРО по прилагане на Регламент (ЕС) 2015/2120 (BoR (16) 127 BEREC Guidelines on implementation by National Regulators of European net neutrality rules);

 

    8.Насоки на ОЕРЕС във връзка с приложението на Регламент (ЕС) № 531/2012, изменен и допълнен с Регламент (ЕС) № 2015/2120 ЕС (BoR (16) 34 BEREC Guidelines on Regulation (EU) No. 531/2012 as amended by Regulation (EU) No. 2120/2015 (Excluding Articles 3,4 and 5 on wholesale access and sepаrate sale of services);

 

   10.Насоки на ОЕРЕС относно Регламент (ЕС) № 531/2012, изменен с Регламент (ЕС) 2015/2120, и Регламент за изпълнение (ЕС) на Европейската комисия 2016/2286 (Насоки за роуминг на дребно)

 

 

        Забележка: Публикуваните документи представляват превод. Оригиналните документи са изработени и приети на английски език. В случай на несъответствие между английския и българския текст на някой от документите, предимство има оригиналният английски текст.