Търсене в сайта

Жалби

 Правомощията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) са публикувани в секция 

„Правомощия, функции и дейности на КРС“

Законите, за спазването на които упражнява контрол КРС, са публикувани на нашата интернет страница в раздел „Практическа информация“, секция „Правна рамка“.

 

Жалби до КРС могат да бъдат подавани по следните начини:

 

  1. по пощата на адреса на седалището на КРС – гр. София, ул. „Й. В. Гурко“ № 6;

 

  1. по електронен път чрез следната форма;

 

      Допълнителни писма във връзка с получени отговори на жалби от друга електронна поща на комисията следва да се изпращат също чрез електронната форма, а не до електронната поща, от която е изпратен отговорът.

 

       За ваше улеснение, прилагаме формуляри за жалба във формат Word и PDF.

 

Преди да се обърнете към Комисията за регулиране на съобщенията за съдействие, моля разгледайте раздел „Често задавани въпроси и отговори”.

 

Моля да имате предвид, че по пощата отговорите на жалби, подадени до КРС, се изпращат с препоръчана пощенска пратка. Препоръчаните пощенски пратки се доставят на адреса на получателя срещу подпис. При отстъствие на получателя препоръчаните пощенски пратки може да се доставят на пълнолетен член на домакинството на получателя, живеещо на адреса, посочен в пратката, срещу подпис и документ за самоличност, като в служебните документи се вписват трите имена на лицето, получило пратката.

 

Когато при посещението на адреса пощенската пратка не може да бъде доставена, в пощенската кутия се оставя писмено служебно известие с покана получателят да се яви за получаване на пратката в пощенската служба в срок, определен от пощенския оператор, не по-кратък от 20 дни, но ненадхвърлящ 30 дни от датата на получаване в пощенската служба за доставяне. Броят на служебните известия и времевият интервал на уведомяване на получателите се определят от пощенските оператори в общите условия на договора с потребителите, като броят на служебните известия е не по-малък от две.

 

Непотърсените пощенски пратки се връщат на КРС. Адресатите на върнатите писма могат да изискат същите от КРС.