Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък обхват

 
С Решение № 4 от 06.01.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък обхват.
 
В рамките на определения срок постъпиха становища от „А1 България“ ЕАД, „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, „ЦЕТИН България“ ЕАД и „Теленор България” ЕАД и потребителски коментари, публикувани на Портала за обществени консултации.
 
Внесените становища, приетите и неприетите предложения, както и мотиви за неприемането им са обобщени в таблица.