Търсене в сайта

Антикорупция

 
 
Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на КРС може да попълните следната форма. След въвеждане, ще получите входящ номер.
 
Сигнали за корупция се приемат и по следният начин:
    1. На хартиен носител:
    - по пощата, на адреса на КРС: гр. София, ПК 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6;
    - в пощенската кутия за сигнали, намираща се на партерния етаж в административната сграда на КРС, на адрес:
гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6;
    - лично: в деловодството на КРС, на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.
    2. На електронна поща: anti_corupcia@crc.bg
    3. На горещ телефон: 0800 18028

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА КРС ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2024 Г.

УТВЪРДЕНИ ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 1 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА КРС ЗА 2024 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА КРС ЗА 2023 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА КРС ЗА 2023 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА КРС ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2023 Г.