Търсене в сайта

Сигурност и цялост на електронните съобщителни мрежи и услуги

Съгласно чл. 243б, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, уведомяват незабавно Комисия за регулиране на съобщенията за всеки пробив в сигурността или нарушаване на целостта, които са оказали значително въздействие върху функционирането на мрежите или услугите.

Всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или предоставяните от тези мрежи услуги - телефонни услуги, пренос на данни и достъп до интернет уведомяват КРС за всеки пробив в сигурността или нарушаване на целостта, които са оказали значително въздействие върху функционирането на мрежите или услугите през Документния портал на КРС, като за целта трябва да притежават валидно удостоверение за универсален електронен подпис.

Посочените предприятия изпращат до КРС първоначално и окончателно уведомление за всеки пробив в сигурността или нарушаване на целостта, които са оказали значително въздействие върху функционирането на мрежите или услугите в съответствие с условията по Приложение 4 от Общите условия.

Първоначалното уведомление се подава непосредствено след първоначално установяване на степента на въздействие на съответния инцидент. При първоначално уведомление се използва следната форма.

Окончателното уведомление се подава след приключване на инцидента, свързан със сигурността и оказващ значително въздействие върху функционирането на електронните съобщителни мрежи или услуги. При окончателното уведомление се използва следната форма.

С цел разпознаваемост и максимална експедитивност при обработка на уведомленията е необходимо изпратеното до КРС писмо задължително да съдържа „Относно: Инцидент свързан със сигурност и цялост на електронните съобщителни мрежи и услуги”.

Уведомленията за инциденти се подават в КРС всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч.

ПОЗИЦИЯ на Консултативния съвет по въпросите на сигурността на обществените фиксирани електронни съобщителни мрежи и фиксирани услуги, създаден с Решение № 425 от 17.12.2020 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, изменен с Решение № 34 от 28.01.2021 г.

ПОЗИЦИЯ на Консултативния съвет по въпросите на сигурността на обществените мобилни наземни електронни съобщителни мрежи и мобилни услуги, създаден с Решение № 425 от 17.12.2020 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, изменен с Решение № 34 от 28.01.2021 г.

Допълнителна информация и документи относно сигурност и цялост на електроните съобщителни мрежи и услуги може намерите на интернет страницата на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA).