Търсене в сайта

С Решение № 169 от 12.06.2024 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на достъп до пасивна (физическа) инфраструктура

С Решение № 169 от 12.06.2024 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на достъп до пасивна (физическа) инфраструктура след проведена процедура за обществено обсъждане, открита с Решение № 41 от 22.02.2024 г.

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 151, ал. 5 от Закона за електронните съобщения, проектът на решение се изпраща на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.

Проектът на решение и резултатите от проведеното обществено обсъждане са публикувани на интернет страницата на КРС в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.