Търсене в сайта

Стажантска програма 2019 г.

Стажантска програма

 

Скъпи студенти,

 

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) организира стажове за студенти, които имат за цел, както, запознаване с дейността и функциите на Комисията и нейните административни звена, така и - предоставяне на възможност на студентите да приложат на практика придобитите по време на обучението знания и умения чрез изпълнението на реални задачи.

Стажовете се провеждат ежегодно по реда и при условията на Наредбата за студентските стажове в държавната администрация.

Информация за стажа и ред за кандидатстване

Задължително се кандидатства в Портала за студентски стажове в държавната администрация: http://www.staj.government.bg/. В него са посочени заявените от съответните административни звена на Комисия за регулиране на съобщенията стажантски позиции. Студентите кандидатстват on-line, като за целта е необходимо да се регистрират и да създадат личен профил. Изискванията за кандидатстване - документи, срокове и начин - са посочени в самия портал.

Кой може да кандидатства за стаж? 

За провеждане на стаж в КРС могат да кандидатстват студенти, учащи в български или в чуждестранни висши училища, както и чуждестранни студенти, които се обучават в български висши училища. Кандидатите трябва да са с непрекъснати студентски права и да се обучават в професионалното направление, което се изисква за конкретната стажантска позиция.

Кандидатстването на студентите се извършва от 29.03.2019 г. до 29.04.2019 г.

Каква е продължителността на стажа и кога се провежда?

Продължителността на стажа е от 10 до 45 работни дни, в зависимост от учебните планове и програми на кандидатите, както и от възможностите и ангажираността на административните звена в КРС. Стажът не е платен и не се зачита за трудов и осигурителен стаж. Провежда се в периода 1 юли – 30 септември.  

След приклчване на стажа в КРС, стажантите получават удостоверение на български език за проведен стаж.

 

Как се извършва подборът на стажанти?

Подборът на стажанти се извършва от съответния ръководител на звеното, за което се кандидатства, по документи и интервю с участника.

 

Обявени стажантски позиции в Комисия за регулиране на съобщенията през 2019 г.

Дирекция „Управление на радиочестотния спектър”

 • Отдел „Наземни неподвижни и спътникови мрежи” – 1 бр. стажант;
 • Отдел „Радиоразпръскване” – 1 бр. стажант.

 

Дирекция „Пазарно регулиране”

 • Отдел „Проучване и анализ на пазара на електронни съобщения” – 1 бр. стажант;
 • Отдел „Регулиране на пощенските ускуги” – 1 бр. стажант.

Главна дирекция „Контрол на съобщенията”

 • Отдел „Териториално звено Враца” – 2 бр. стажанта.

 

Задачите, с които ще бъде ангажиран кандидатът за стаж в отделите на дирекция „Управление на радиочестотния спектър”* са:

 1. Запознаване с нормативната уредба;
 2. Запознаване с процеса на подготовката на необходими документи относно издаване, изменение, допълнение, прехвърляне, спиране, прекратяване или отнемане на разрешения за ползване на радиочестотен спектър за мрежи от радиослужба радиоразпръскване;
 3. Запознаване с процеса на подготовката на необходими документи относно издаване, изменение, допълнение, прехвърляне, спиране, прекратяване или отнемане на разрешения за ползване на радиочестотен спектър за мрежи от неподвижна и спътникова радиослужби;
 4. Запознаване с основните принципи на честотното планиране на аналогови и цифрови мрежи за радиоразпръскване (радио- и телевизионни мрежи) и въведение в работата със специализирани софтуерни продукти, използвани при работата на отдела;
 5. Запознаване с основните принципи на честотното планиране на мрежи неподвижна и спътникова радиослужби и въведение в работата със специализирани софтуерни продукти, използвани при работата на отдела;
 6. Запознаване с дейностите по оценка на технически характеристики на предавателни станции и подготовка на документи необходими за национално координиране и съгласуване на радиочестоти и радиочестотни ленти за нуждите на мрежите от радиослужба радиоразпръскване;
 7. Запознаване с дейностите по оценка на технически характеристики на мрежи неподвижна и спътникова радиослужби и подготовка на документи необходими за национално координиране и съгласуване на радиочестоти и радиочестотни ленти за нуждите на тези мрежи.

 

Задачите, с които ще бъде ангажиран кандидатът за стаж в отделите на дирекция „Пазарно регулиране”* са:

 1. Въвеждане на данни в бази данни за пощенски услуги и електронни съобщения;
 2. Проверка и тестване на справки по новата система за онлайн въпросници.

Задачите, с които ще бъде ангажиран кандидатът за стаж в Отдел „Териториално звено Враца” на Главна дирекция „Контрол на съобщенията”* са:

 1. Организиране и изпълнение на инспекторски проверки;
 2. Провеждане на измервания със специализирана измервателна апаратура и софтуер за управление;
 3. Систематизиране, обработка и анализ на резултатите от извършени проверки и измервания.

 

* Подробна информация за функциите на дирекцията могат да бъдат намерени и в Устройствения правилник на Комисията.