Търсене в сайта

С Решение № 132/09.05.2024 г. Комисия за регулиране на съобщенията открива процедура по обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения

С Решение № 132/09.05.2024 г. Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура по обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.

Проектът на постановление, мотивите за изготвянето му, частичната предварителна оценка на въздействието на акта и становището на Министерския съвет са публикувани на интернет страницата на КРС в рубриката „Обществено обсъждане и консултации”.

Заинтересованите лица могат да представят становища по Проекта в срок до 17.06.2024 г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.