Търсене в сайта

С Решение № 215 от 20.07.2023 г. КРС утвърди образец на въпросник за събиране на информация от предприятията, с който стартира проучване на селищна пасивна инфраструктура и оптични влакна

Във връзка с Решение № 215 от 20.07.2023 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, предприятията, притежаващи регистрация към 17.07.2023 г. в публичен регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да предоставят обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, следва да предоставят информация в срок до 21.08.2023 г. относно селищна пасивна инфраструктура и оптични влакна, съгласно образец на въпросник и инструкция към него, публикувани на интернет страницата на КРС в раздел „Практическа информация”, подраздел „Въпросници”, категория „Въпросници за предприятията, предоставящи електронни съобщения”, т. 4 Въпросник за проучване на селищна пасивна инфраструктура и оптични влакна