Търсене в сайта

Разширяване на списъка на образуванията, създаващи и разпространяващи телевизионно съдържание, за които се налагат ограничителни мерки влизащи в сила от 01.02.2023 г.

На 27.01.2023 г. Съветът на Европейския съюз прие Регламент (ЕС) 2023/180 за прилагане на Регламент за (ЕС) 2022/2474 от 16.12.2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки във връзка с действията на Русия, дестабилизиращи ситуацията в Украйна.
Съгласно чл. 1 на Регламент (ЕС) 2023/180 ограничителните мерки, посочени в член 2е от Регламент (ЕС) № 833/2014 следва да се прилагат от 1 февруари 2023 г. по отношение и на следните образувания (в допълнение към санкционираните до момента):

„NTV/NTV Mir
Rossiya 1
REN TV
Pervyi Kanal“

Считано от 1 февруари 2023 г., списъкът на всички юридически лица, образувания или органи, включени в Приложение XV на Регламент (ЕС) № 833/2014 е следния:
RT - Russia Today English;  RT - Russia Today UK;  RT - Russia Today Germany;  RT - Russia Today France; RT- Russia Today Spanish;  Sputnik;  Rossiya RTR /  RTR Planeta;  Rossiya 24 / Russia 24;  TV Centre International;  NTV/NTV Mir;  Rossiya 1;  REN TV;  Pervyi Kanal.


За улеснение на предприятията, КРС напомня, че член 2е от Регламент (ЕС) № 833/2014 гласи следното:
1.    На операторите се забранява излъчването или предоставянето на възможност, улесняването или допринасяне по друг начин за излъчването на каквото и да е съдържание от юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение XV, включително чрез предаване или разпространение чрез какъвто и да е способ, като кабел, сателит, телевизия през интернет протокол, доставчици на интернет услуги, платформи или приложения за споделяне на видеоклипове в интернет, независимо дали са нови или вече инсталирани.
2.    Спира се срокът на действие на всички лицензии или разрешения за телевизионно и радиоразпръскване, издадени на юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение XV, както и на всички споразумения за пренос и разпространение, сключени с посочените лица, образувания или органи.