Търсене в сайта

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ НА КРС ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ И ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ“

                                                                                                                              

На 20 октомври 2020 г. от 10:00 ч. ще бъде проведено онлайн встъпително информационно събитие по проект BG05SFOP001-1.010-0001 “Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Информационнното събитие се организира от Комисията за регулиране на съобщенията и ще се излъчи в   интернет  от  сградата на  Комисията в гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6.

Събитието е насочено към структури на държавната администрация, потребителите на услуги, предоставяни от КРС, представители на бизнеса от областта на информационните и комуникационни технологии, браншови организации, сдружения, граждани и други.

Участниците ще имат възможността да се запознаят с периода на изпълнение на проекта, дейностите, размера на средствата и с очакваните резултати от него.

Основна цел на проекта е да бъдат създадени необходимите условия за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване от страна на КРС в качеството й на независим регулаторен орган. Други важни аспекти на проекта са: подобряване на контролната и регулаторна дейност на КРС чрез изграждане/надграждане на информационни системи и регистри, осигуряване на по-ефективна защита на потребителите на електронни съобщителни услуги и подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса.

 

www. eufunds.bg

„Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“,
Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд