Търсене в сайта

1. Вие сте ползвал(а) / ползвате услугите на КРС в качеството си на:

2. Как и по какъв повод се насочихте към КРС?

3. Кои са основните източници, от които се информирате за дейността на КРС? (можете да посочите повече от един отговор)

4. Считате ли, че е осигурена достатъчно информация за предлаганите от КРС услуги?

5. Полезен ли е сайтът на КРС за получаване на търсената от Вас информация?

6. Имате ли конкретни препоръки към съдържанието на сайта на КРС? В случай че имате, моля да ги посочите.

7. Как оценявате обслужването от администрацията на КРС?

8. Имате ли забележки към административното обслужване, предоставяно от КРС?

9. Коя е предпочитаната от Вас форма за комуникация с КРС?

10. Знаете ли, че КРС предоставя електронни услуги за предприятията, пощенските оператори, доставчиците на удостоверителни услуги и радиолюбителите?

11. Ползвате ли електронните услуги, предлагани от КРС?

12. Удовлетворени ли сте от електронните услуги, предлагани от КРС?

13. Ползвате ли публичните регистри на сайта на КРС?

14. Вашата възраст: