Търсене в сайта

Групата на независимите регулатори (IRG) и Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) проведоха своите първи редовни заседания за 2023 г.

Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията г-н Иван Димитров взе участие в 61-та Генерална асамблея на IRG и 54-те Пленарни заседания на Съвета на регулаторите на BEREC и Управителния съвет на Службата на BEREC, проведени чрез видеоконферентна връзка в периода 9-10 март 2023 г.

По време на пленарното заседание на Съвета на регулаторите на BEREC бяха разгледани и одобрени за публикуване редица важни за сектора документи, включващи: становището на BEREC относно прегледа на Регламент (ЕС) 2018/1971 в частта за регулираните комуникации в рамките на Европейския съюз; приноса на BEREC относно проекта на решение за изпълнение на Европейската комисия за ключовите показатели за ефективност във връзка с политическата програма до 2030 г. „Път към цифровото десетилетие“; доклада на BEREC относно инструментите за сравнение и акредитация и обобщения доклад на BEREC за семинара за прилагането на правата на крайните потребители в Европейския кодекс за електронни съобщения (Директива (EС) 2018/1972).

Одобрени за публикуване бяха: планът за действие на BEREC до 2030 г. и индикативният календар на BEREC за международните събития за 2023 г.

По време на срещите беше даден ход на стартирането на работа по изготвянето на принос на BEREC във връзка с проучвателните консултации на Европейската комисия за бъдещето на сектора на свързаността и неговата инфраструктура. Очаква се приносът да бъде одобрен чрез процедура за електронно гласуване в срок до 18 май 2023 г.

В допълнение за обществено обсъждане бяха приети: проект на насоки на BEREC за мрежите с много голям капацитет и проект на доклад на BEREC относно показателите за измерване на въздействието върху околната среда на електронните съобщителни мрежи и услуги.

На заседанието на Генералната асамблея на IRG беше приет Годишният отчет на IRG за 2022 г. и Годишният доклад за дейността на IRG за 2022 г.