Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие Годишен доклад за развитието на пазара на електронните съобщения за 2021 г. и Годишен доклад – Анализ на пазара на пощенските услуги за 2021 г.

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) на своето заседание на 23.06.2022 г., прие Годишен доклад за развитието на пазара на електронните съобщения за 2021 г. и Годишен доклад - Анализ на пазара на пощенските услуги за 2021 година.

Годишният доклад на КРС е изготвен на основание чл. 38 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и представя извършената от нея работа през 2021 г., и преглед на състоянието и оценка за развитието на конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги. В доклада са очертани главните насоки в предстоящата дейност на КРС и тенденциите и перспективите на развитие на сектора на електронните съобщения.

В изпълнение на своите стратегически цели КРС продължи да следва мисията си за насърчаване конкуренцията на пазарите на електронни съобщения в страната, увеличаване на инвестициите в сектора на съобщенията, развитие на новите технологии и защита на потребителите в България. Постигането на стратегическите цели беше свързано с изпълнението на редица дейности, като хармонизиране на подзаконовата нормативна уредба, свързана с управлението на радиочестотния спектър, с разпоредбите на ЗЕС, развитие на Националната система за мониторинг и контрол на радиочестотния спектър за граждански нужди, подобряване на информационно-комуникационната среда и изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС. През 2021 г. КРС издаде на трите мобилни предприятия разрешения за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz, който е определен като един от първоначалните обхвати за въвеждане на 5G в Европа. И трите предприятия стартираха своите 5G мрежи и въвеждат 5G базови станции наред с другите технологии. В изпълнение на контролните функции на КРС през 2021 г. са извършени 2419 инспекторски проверки и са съставени 32 акта за установяване на административни нарушения, което е с 36% по-малко в сравнение с 2020 г.

Годишният доклад на КРС представя систематизирана информация за услугите, пазарите и конкуренцията в сектора през 2021 г.

През 2021 г., за трета поредна година, общият обем на пазара на електронни съобщения в България отчита ръст с 10% спрямо данните за 2020 г. Най-голям относителен дял на база приходи в общия обем на пазара имат услугите: пренос на данни и достъп до интернет с 46,1%, гласови услуги с 36,5%, пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми с 14,4%.

Сегментът „Пренос на данни и достъп до интернет“ продължава възходящото си развитие през изминалата 2021 г. и запазва водещата си роля за развитието на сектора на електронните съобщения. Основните показатели като приходи, брой абонати, скорости, проникване по домакинства и население запазват тенденцията на ръст, отчетена през предходните години.

Приходите от пакетни услуги имат значителна роля на пазара на електронни съобщения в България. През 2021 г., за поредна година, потреблението на пакетни услуги и приходите от тях нарастват. Пакет от услуги по смисъла на ЗЕС включва две или повече самостоятелни електронни съобщителни услуги (мобилна гласова услуга, мобилен достъп до интернет – като всяка от тези услуги се предоставя чрез различни номера, фиксирана гласова услуга, фиксиран достъп до интернет, телевизия и/или други), предлагани от дадено предприятие заедно на обща цена. През 2021 г. двойните пакети обхващат 99,1% от общия брой абонати на пакетни услуги.

Въпреки пандемията от COVID-19, общият обем на инвестициите бележи голям ръст – с 32% спрямо предходната година. Вложените инвестиции в мобилни мрежи представляват 46% от общите инвестиции на предприятията, като се отчита увеличение с близо 78% в абсолютно изражение за едногодишен период.

Съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗЕС, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) изрази своето становище по оценката, направена от КРС, за развитието на конкуренцията на пазарите. Заключението на КЗК е, че оценката за развитието на конкуренцията на пазарите на електронни съобщения, съдържаща се в проекта на Годишен доклад на КРС за 2021 г., показва засилване на конкуренцията, което ще доведе до насърчаване на инвестициите в сектора и ще увеличи благосъстоянието на потребителите.

Годишният доклад - Анализ на пазара на пощенските услуги за 2021 г. от своя страна съдържа информация, свързана  с обема и структурата на пощенския пазар, като са разгледани различни аспекти от предоставянето на универсалната пощенска услуга, контролната дейност на КРС, защитата на потребителите, обезпечаване на пощенската сигурност и др.

През 2021 г. обемът на пазара, измерен чрез показателя приходи от предоставяне на пощенски услуги, достига до 683 млн. лв. В едногодишен период е отчетен ръст от 13.5 %. Структурата на пазара остава непроменена и отново определяща роля имат  приходите от куриерските услуги, чиито относителен дял в общите приходи достига 89,6 %. В едногодишен период приходите, реализирани от куриерските услуги бележат ръст от 16,6 на сто в абсолютна стойност. Основен двигател за развитието на куриерските услуги и през 2021 г. продължава да бъде пазаруването онлайн. По данни на пощенските оператори, през 2021 г., броят на пратките,  генерирани от електронната търговия е нараснал с 22 % спрямо 2020 г. При сегмента универсална пощенска услуга продължава тенденцията на спад, като през 2021 г. общото намаление на приходите от сегмента е 16,3%.

Отчитайки предизвикателствата, които продължават да са актуални и в края на  2021 г., КРС с цел насърчаване на устойчив конкурентен пазар и осигуряване защита на потребителите, заложи изпълнението на следните стратегически цели до края на настоящата година в областта на пощенските услуги:

  • Приемане на позиция, относно критериите за определяне на онлайн платформите като пощенски оператори;
  • Извършване на „Проучване на нивото на прозрачност и яснота за цените на доставка на пощенски пратки, съгласно Регламент (ЕС) 2018/644“.

С реализирането на поставените цели КРС очаква да бъде повишена ефективността на регулаторната дейност и удовлетвореността на гражданите, бизнеса и публичните институции от качеството и бързината на предоставяните услуги.

В доклада са набелязани основните цели и приоритети на КРС в областта на пощенските услуги в бъдеще.

Пълната информация от докладите може да бъде намерена на интернет страницата на Комисията (www.crc.bg), рубрика „За нас“, раздел „Годишни доклади на КРС“.