Търсене в сайта

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР“ – 3 Щ. БР. В ОТДЕЛ „ИНСПЕКЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА“, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА СЪОБЩЕНИЯТА“

Кратко описание на длъжността: Осъществяване на дейности, свързани с: контрол по спазването на Общите изисквания от предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения; контрол по спазване на издадените разрешения, приложимите общи изисквания и наложените с решение специфични задължения и решения на КРС; проверки на сведения и документи, свързани с осъществяването на електронни съобщения.

Работата за длъжността „инспектор“ е свързана с управление и/или ползване на служебните автомобили с видеонаблюдение и система за проследяване.

 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър;
 • Образование: предпочитана специалност – „Комуникационна техника“, „Електронна техника и микроелектроника“ и др.;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Компютърни умения – ползване на MS Office пакет, Internet и др.;
 • Познания по отношение на нормативните актове в областта на електронните съобщения;
 • Специализирани познания за работа с измервателна апаратура и специализиран софтуер;
 • Водач на МПС.

 Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1200 лв.*

* Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 • Заявление по образец – в него не следва да се попълва информацията за професионален опит;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.

Документите ще се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 02.10.2023 г., включително) в деловодството на Комисията за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС“.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на лични данни.