Търсене в сайта

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „Старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Счетоводна дейност“, дирекция „Финансови и административни дейности“

Описание на длъжността:

Участвие в изготвяне на месечния отчет за касовото изпълнение на бюджета, тримесечните касови отчети и годишния финансов отчет; анализирне на  оборотите по счетоводните сметки и равнението им със съответните параграфи от ЕБК; анализиране и изготвяне на справки, свързани със сключените договори от КРС; отписване на изтеклите по давност вземания на КРС; начисляване на провизии за публични държавни вземания и непублични вземания, както и тяхното отписване при събиране на вземанията или отписването им по давност;  изпращане на уведомления до НАП и Агенция „Митници“ в изпълнение на РМС № 592/21.08.2018 г.; изготвяне на писма до Министерство на финансите и платежни нареждания за изчистване на оборотите по Единната сметка в СЕБРА при възстановяване на изплатените разходи от КРС; начисляване на задбалансово възникналите ангажименти по договори и такива с незабавна реализация; осчетоводяване на задбалансово реализираните ангажименти за разходи по сключени договори, както и ангажиментите и задълженията с незабавна реализация; осчетоводяване движението по сметката за чужди средства на КРС; изготвяне, проверка и осчетоводяване на авансови отчети в лева и валута; участие в комисии по инвентаризации на НФДА и КМА в обектите на КРС; участие в комисии за бракуване на НФДА и КМА, изготвяне на протоколи за бракуване на НФДА и КМА и тяхното осчетоводяване и др.

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователно-квалификационна степен: висше, степен бакалавър;

Образование: предпочитана специалност – счетоводство, финанси, икономика;

Професионален опит – над 2 години или ранг, придобит като държавен служител IV младши;

Компютърна грамотност - много добри умения за работа с MS Office пакет и (Word, Excel), счетоводен софтуер.

Умения за работа с електронно попълване и подаване на данни към други държавни институции и контрагенти

 

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1300 лв.*

* Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

  • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
  • интервю.

 

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

  • Заявление по образец;
  • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документи, удостоверяващи професионален опит;
  • Копие от документ, удостоверяващ придобит ранг за държавен служител, ако има такъв.

 

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 24.08.2023 г., включително) в деловодството на Комисията за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС“.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на лични данни