Регистри по Закона за електронните съобщения, Закона за пощенските услуги