• Начало »
  • Новини »
  • 30 Юни е крайният срок за заплащане на таксите за 3-то тримесечие
30 Юни е крайният срок за заплащане на таксите за 3-то тримесечие

07 Юни 2017

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с чл. 13, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) по Закона за електронните съобщения (Тарифата), приета с ПМС № 374/29.12.2011 г. (Обн., ДВ, бр. 107 от 31.12.2011 г.) годишната такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс се заплаща на четири равни вноски до края на месеца, предхождащ тримесечието. В тази връзка Ви напомняме, че срокът за трето тримесечие изтича на 30.06.2017 г.

 

Tаксите се заплащат с платежно нареждане по IBAN сметка BG78 BNBG 9661 30 001226 01, BIC код на Българска народна банка BNBG BGSD, гр. София, пл. “Княз Александър Първи” № 1.

 

Телефони за контакт: 02/949 2960 и 02/949 2739