• Начало »
  • Новини »
  • Срокове за заплащане на таксите за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
Срокове за заплащане на таксите за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.

14 Март 2017

 

      УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

      Напомняме Ви, че може да заплатите дължимите към Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс по два начина:

 

    1.Заплащане на 4 /четири/ равни вноски до края на месеца, предхождащ тримесечието, съгласно чл. 13, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от КРС по Закона за електронните съобщения (Тарифата). В този случай срокът за заплащане на таксите за второ тримесечие изтича на 31.03.2017 г.

 

      2.Еднократно заплащане в срок до 31.03.2017 г., като ползвате отстъпка от 5 %, съгласно чл. 13, ал. 2 от Тарифата.

      Tаксите се заплащат с платежно нареждане по IBAN сметка BG78 BNBG 9661 30 001226 01, BIC код на Българска народна банка BNBG BGSD, пл."Княз Александър Първи"№ 1.

      Телефони за контакт: 02/949 2960 и 02/949 2739